Pravidla Novojičínské ligy v požárním útoku pro rok 2024

  Pravidla NJL 2024

Novojičínská liga (dále jen NJL) hasičských pohárových soutěží se řídí platnými pravidly požárního sportu (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR – částka 10/2018). Novojičínská liga hasičských pohárových soutěží je pořádána Okresním sdružením hasičů v Novém Jičíně. Sbory přihlášené do NJL jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutěžích (jednotlivých kolech ligy).
Disciplínou NJL je požární útok.
Ligu řídí Rada NJL ligy, složená z 5 zástupců družstev NJL, kteří byli zvoleni na volební období 4 let a delegovaného zástupce OSH Nový Jičín. Rada NJL dohlíží na regulérnost jednotlivých soutěží a je zodpovědná za kontrolu rozměrů trati a kontrolu poučení rozhodčích před každou ligovou soutěží. Je oprávněná požadovat na pořadatelích úpravu trati dle pravidel NJL a může podat protest proti verdiktu hlavního rozhodčího.

Rada NJL pro rok (2023-2026)

Kahánek Ondřej   Závišice
Kubesa Pavel   Výškovice
Sokol Filip    Lukavec
Homolová Barbora   Tísek
Martin Ondrůšek   Hukovice

Delegát OSH NJ

Podmínky účasti v lize

Účastníci ligy se finančně podílejí na zakoupení pohárů NJL a propagační reklamy. Dohodnutý příspěvek, tedy základní vklad pro vstup družstva do ligy, je 1 000,- Kč pro muže a ženy, kategorie nad 35 let 1000,- Kč. Nevyčerpané peníze budou na konci ligy rozděleny mezi prvních pět družstev mužů a tři družstva žen podle následujícího klíče:
a) výše částky v jednotlivých kategoriích se vypočítá procentuálně z celkového počtu startujících,
b) v kategorii mužů bude částka rozdělena následovně: 1. místo 30%, 2.místo 25%, 3.místo 20%, 4.místo 15%, 5.místo 10% z přidělené částky,
c) v kategorii žen a mužů nad 35 let bude částka rozdělena následovně: 1. místo 50%, 2.místo 30%, 3.místo 20% z přidělené částky.
d) ceny budou předány na závěrečném vyhodnocení NJL

Datum pro přihlášení do NJL pro rok 2024, včetně zaplacení poplatku, je první soutěž NJL, platí i pro kategorii MUŽI nad 35 let. Poplatek se platí před startem soutěžního družstva.

Při účasti více družstev ze sboru, budou započítávány body jen družstva "A", pokud není do NJL přihlášeno více družstev ze stejného sboru.

Vyhodnocení a bodování

Výsledky na daných kolech NJL jsou zahrnuty do celkového pořadí, které se uzavře po poslední soutěži. Pro přiřazení bodů se bude brát umístění v rámci ligy, nikoli podle celkového umístění na pohárové soutěži. Do ligy budou zařazeny tradiční, v minulosti již zaběhlé soutěže, které pořádají zapsaní účastníci. Pořádat soutěž NJL může pouze družstvo, které v minulém ročníku nevynechalo víc než dvě soutěže. Pokud pořádá účastník více pohárových soutěží během roku, bude přijata do hodnocení NJL pouze jedna soutěž. Ten, kdo soutěž nepořádá, může být účastníkem ligy.

Bodování a umístění bude probíhat následovně: družstvo na 1. místě získá tolik bodů, kolik je přihlášených družstev v NJL pro daný ročník. Družstva na dalších místech pak získají vždy o jeden bod méně. Družstva mužů a žen na 1. místě získá navíc bonifikaci 5 bodů, na 2. místě 3 body, na 3. místě 1 bod. V případě neplatného pokusu (NP) získá družstvo 1 bod, v případě neúčasti na soutěži pak 0 bodu, při diskvalifikaci za nesportovní chování 0 bodů. Při shodném dosaženém čase rozhoduje lepší druhý sestřik. Při případné shodě počtu bodů po skončení ligy, bude rozhodovat o konečném umístění počet lepších umístění v seriálu soutěžích NJL. Pokud nastane rovnost bodů a rovněž budou shodná i umístění na soutěžích, o umístění bude rozhodovat nejlepší čas sezóny v NJL. Závodní družstvo musí nastoupit v předepsané ústroji k plnění disciplíny pro získání účastnických bodů.

Putovní pohár je trvale putovní, na podstavci budou umístěna jména vítězů jednotlivých ročníků.

Družstvo se může do soutěže přihlásit nejpozději do zahájení útoku posledního soutěžního družstva.

Maximální počet ligových kol je 12.

Rozhodčí:

Soutěž zařazenou do NJL musí rozhodovat min.1 hlavní rozhodčí (s platným průkazem) a 3 rozhodčí znalí pravidel NJL a pravidel PS.

Časomíra:

Soutěž musí být měřena elektronickou časomírou. V případě poruchy časomíry a jejího neodstranění do 30 minut (když trať ještě neabsolvovala všechna ligová družstva), musí být kolo anulováno. Výměna časomíry není možná. Poruchu časomíry je povinen oznámit pořadatel. Terče musí splňovat minimální „tuhost" sepnutí dle kontrolního měřidla. Provedení terčů musí být takové, aby k sepnutí terče bylo nutno překonat váhu a pákový převod sklopného mechanismu. Terče musí být vybaveny středícím kruhem a viditelnou a funkční signalizací ukončení pokusu. Je možná pouze jedna oprava časomíry, při další poruše, dojde k anulování kola NJL.

Povinnosti pořadatele NJL

 1. zajistit minimální finanční odměny, a to v mužské kategorii pro prvních 5 umístěných družstev minimálně 2 000,- Kč, v ženské kategorii a MUŽI nad 35 let pro první 3 nejlépe umístěná družstva minimálně 1 000,- Kč
 2. zajistit zdravotní službu na dané soutěži
 3. zaslat výsledky soutěže ke zveřejnění na email NJL a email OSH NJ do 2 dnů od ukončení soutěže
 4. zajistit instalaci reklam a sponzorů na viditelném místě soutěže a uveřejnit jejich jména a loga na pozvánkách
 5. převzít měrky a loga NJL, potvrdit jejich převzetí a stvrdit toto svým podpisem na protokolu převzetí
 6. při placení startovného je povinen vést evidenci o půjčování členů a spolu s výsledky je zaslat na email NJL
 7. na propozicích soutěže uvést datum a čas spuštění startovní listiny, družstva NJL mají přednostní právo přihlášení na soutěž 24 hodin před oficiálním spuštění startovací listiny
 8. pořadatel viditelně označí ve startovní listině družstvo, které má zapůjčeného závodníka
 9. je povinen zaplatit 1000,- Kč na údržbu propagačních materiálu a pomůcek pro rozhodčí
 10. je povinen zveřejnit startovní listinu nejpozději týden před zahájením soutěže na svém webu nebo facebooku

Vlastní propozice pro jednotlivá kola budou stanovena pořadatelem pohárové soutěže. Tyto propozice musí obsahovat schválená pravidla NJL pro daný ročník. Na pořadateli soutěže bude i zajištění dodržování jim stanovených pravidel a řešení protestů.

Pořadatel ligové soutěže má povinnost zveřejnit propozice soutěže (terén, odlišnosti, atd.). Kdo nebude mít zveřejněny propozice soutěže do 14-ti dnů před zahájením, nebude jeho soutěž zahrnuta do NJL. Propozice budou zasílány na e-mail njliga@njliga.cz a email OSH Nový Jičín kancelar@oshnj.cz. Propozice budou umístěny na www.njliga.cz.

Půjčování členů soutěžních družstev:

Soutěžní družstvo si může půjčit maximálně 1 člena z jiného družstva (to platí i pro neligová družstva). Ten smí soutěžit za jiné družstvo pouze jednou (maximálně může startovat 2x v příslušné kategorii) a musí mít oblečen dres svého mateřského týmu. Přičemž v daném družstvu musí startovat min. 6 kmenových členů. (ženy si mohou půjčit 2 členky z jiného družstva). Muži nad 35 let si mohou půjčit max. 1 člena z jiného družstva, v soutěžním týmu může být pouze jeden člen mladší 35 let, ale minimálně starší 30 let. Za porušení tohoto pravidla bude diskvalifikováno jak družstvo, za které závodník běžel, tak jeho mateřské družstvo. Ligovému družstvu se v případě půjčení závodníka na daném ligovém kole nepřipisují dva body.

Družstvo, v případě zapůjčení závodníka, je povinno toto zapůjčení zapsat do formuláře „Evidence půjčování závodníků na kolech NJL 2024“, který bude k dispozici u prezence na každé soutěži. Družstvo, které toto nesplní, bude diskvalifikováno na místě nebo i zpětně.

Účast mužů v ženském družstvu je zakázána. Povoluje se účast žen v mužském družstvu.

Soutěže NJL budou probíhat dle pravidel PS 10/2018 s těmito výjimkami:

 • Sací koš:
  • Sací část koše je osazena sítem - velikost oka síta libovolná
  • Šroubení koše musí mít nejméně 2 závity, vnitřní vedení libovolné.
  • Rozměr průměru sací části libovolný
  • Saci koš musí byt našroubovaný na příslušné savici před prvním dotykem této savice vody
 • Proudnice s průměrem výstřikové trubice 12,5 mm, tolerance + - 0,5 mm
 • Mezi košem a savicí na základně musí projít měrka NJL
 • Vzdálenost spojek – na měrku NJL, šířka hadic libovolná, minimální délka 19 m. Pojistky povoleny
 • Pořadatel je povinen zajistit koberce před čárou výstřiku s minimálním rozměrem ŠxD 1x3m
 • V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
 • V případě prasknutí hadice „B", nebo „C" v průběhu útoku způsobené vadou materiálu hadice (nikoliv půlspojek), může družstvo svůj pokus opakovat
 • Pořadatelé ligové soutěže zajistí ihned po dokončení útoku změření minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat.
 • Délka trati soutěže NJL na 2B je 70 m (tol. +/- 0,5m). Pořadatel je povinen dodat jednotné, viditelné značky na trať ve vzdálenosti po 17,5 m, umístěné do středu tratě (měřeno od středu základny), vlastní značky zakázány
 • Startování: Povoluje se 1 opravný start
 • Přenosná motorová stříkačka může být v době startu v chodu
 • Koncovky savice nesmí mít vodící náběh včetně závitu delší než 55 mm, měřeno od čela příruby
 • Soutěžící musí mít přilbu schváleného typu, na druhu a barvě nezáleží
 • Počet pokusů na soutěží: 1
 • Káď se během pokusu nedopouští
 • Šířka hadic libovolná
 • Cenu si musí převzít zástupce družstva na závěrečném nástupu ve svém dresu

Slavnostní ukončení NJL – termín a místo bude upřesněno

SEZNAM LIGOVÝCH KOL PRO ROK 2024

1. 4.5. sobota- noční Hukovice (M,Ž,35)
2. 10.5. pátek- noční Větřkovice (M,Ž,35)
3. 8.6.  sobota Závišice (M,Ž)
4. 9.6.  neděle Výškovice (M,Ž,35)
5. 22.6.  sobota Odry (M,Ž)
6. 29.6.  sobota Mniší (M,Ž,35)
7. 30.6. neděle Jakubčovice (M,Ž,35)
8. 3.8. sobota Klimkovice (M,Ž,35)
9. 10.8. sobota Tísek (M,Ž,35)
10. 17.8.  sobota- noční  Kozlovice (M,Ž)
11. 7.9. sobota Libhošť (M,Ž)
12. 21.9.  sobota Lubina (M,Ž,35)